Pedagogische aanpak foto

Pedagogische visie

Neem de ruimte, laat je zien!

De Poolse pedagoog Janusz Korczak is onze inspiratiebron. “Children are not prospective humans, they are already human beings.” Janusz Korczak (1878-1942). Hij stelt dat kinderen rechten hebben, namelijk;

  • “het recht om te zijn zoals ze zijn”, met andere woorden: probeer niet van een kind iets te maken dat het niet is;
  • “het recht op de dag van vandaag”, kinderen leren niet alleen voor later, het is ook de bedoeling dat ze zich nu goed voelen en plezier hebben als volwaardige mensen;
  • “het recht op hun eigen dood.” Dit klinkt wellicht vervelend, maar hiermee bedoelt de heer Korczak dat kinderen recht hebben op risico, een leven vol nieuwe uitdagingen, het leven ontdekken en daar horen de nodige valpartijen en het maken van fouten ook bij.

Mede door zijn zienswijze geven wij vorm aan ons onderwijs.Kinderen zijn mensen, wereldburgers, die er recht op hebben dat iedereen hen serieus neemt, hun verlangens, hun verdriet, hun kijk op de wereld. Ze hebben recht op een omgeving die hen laat merken dat hun mening ertoe doet.

Wij geloven dat kinderen beter worden als zij de ruimte krijgen en nemen en genieten van wat ze nu bereiken. We willen ze leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces en uiteindelijk van hun leven.

Op De Vuurvogel draait het om leren en niet om onderwijzen. Ons onderwijs is een middel, het leren is het doel. Elk kind is van nature nieuwsgierig. De kunst is om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Wij willen graag dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, of liever: dat ze dat blijven! Daarom benaderen wij de leerlingen positief en schakelen wij ze actief in.

Ons onderwijs bestaat uit vijf pijlers;

  1. Leren leren, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
  2. Coöperatief leren
  3. Reflecteren
  4. Talentontwikkeling
  5. Inbreng van leerlingen

Wij vinden dat al deze pijlers alleen echt tot ontwikkeling kunnen komen als het leerproces plaats vindt samen met anderen. Samenwerking met anderen heeft een optimaal resultaat als een ieder volledig in zijn of haar eigen kracht is. Dat gebeurt door gebruik te maken van talenten. Dit alles wordt zichtbaar gemaakt in het portfolio. Hierdoor krijgen de kinderen inzicht in hun leerproces en vergroot het zelfinzicht.

Niet elk talent komt zomaar bovendrijven. Je moet de kans krijgen dingen te ondervinden en uit te proberen. Om kinderen die kans te geven, wordt op De Vuurvogel “Vier Keer Wijzer” ingezet bij de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. Bij deze lessen krijgen de kinderen de kans om op hun heel eigen wijze vorm te geven aan de verwerking van de lesstof. Dit kan bijvoorbeeld door een lied of rap, een creatieve werkstukken, of door samen te werken aan bijvoorbeeld een presentatie.

Beleid gewenst gedrag

Naast een de ruimte voor exploratie is ook veiligheid een fundament. Positief gedrag in de school benoemen en stimuleren we. Een rechtvaardige omgang met elkaar bevorderen we door schoolbreed de principes van Groeps Dynamisch Onderwijs in te zetten. Om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te brengen, gebruiken wij de Parnassys leerlijnen bij groep 1 en 2 en “ZIEN” bij groep 3 tot en met 8. In de kleutergroepen staat het observeren van kinderen bij activiteiten en in betekenisvolle situaties centraal. Het sociaal-emotionele aspect speelt daarbij een grote rol. “ZIEN” is een programma dat de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal functioneren van kinderen van groep 3 t/m 8 in kaart brengt.

Naast een goede signalering vinden wij preventief handelen en het benoemen van positief gedrag erg belangrijk. Dit is verwoord in het “beleid rondom gewenst gedrag”. Mocht er ondanks onze positieve benadering toch sprake zijn van ongewenst gedrag, dan is in dit beleidsplan beschreven wat de stappen zijn die wij zullen ondernemen.

Meer details in
de schoolgids

2023/2024